Welkom bij in je Sas

Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen vraagt om een zorgvuldige afweging. Als ouder/verzorger wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving? Wij hopen dat de opvang die wij bieden aan uw verwachtingen en eisen zal voldoen en dat uw kind zich ‘praktisch thuis’ zal voelen.

Documenten en downloads

Vacatures

Op dit moment heeft In je Sas geen openstaande vacature 

Open sollicitaties zijn uiteraard ook altijd welkom.  Je kunt je open sollicitatie, voorzien van CV, eventueel ook per e-mail sturen. Gebruik dan het volgende email adres: info@bsoinjesas.nl

Stagiaires

Ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame stage in de kinderopvang? Wij bieden jou de ruimte om je te ontwikkelen tot een vakbekwaam pedagogisch medewerker, waarin je op je stageplaats wordt begeleid door een ervaren stagebegeleider.

Je kunt je vraag voor een stageplek, voorzien van CV, motivatie, opleiding etc, per e-mail sturen. Gebruik dan het volgende email adres: info@bsoinjesas.nl dan kijken wij welke mogelijkheden er voor jou zijn binnen onze organisatie. Wij hebben ieder jaar plek voor 2 stagiaires  

Privacy beleid

Kinderopvang in je Sas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang in je Sas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Kinderopvang in je Sas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kinderopvang in je Sas
Noorderholt 29
9628 BV Siddeburen
info@bsoinjesas.nl
06-12425810

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang in je Sas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het aangaan van overeenkomsten
Het versturen van nieuwsbrieven
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang in je Sas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met
Kinderopvang in je Sas

Kinderopvang in je Sas is op Maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 18:00 uur geopend 

Voor rechtstreeks contact met de
locatie kunt u telefonisch contact opnemen

Sitemap

Home
 
Organisatie
 
Kinderdagverblijven
 
Buitenschoolse Opvang
 
Openingstijden

Contact

Contact gegevens

Saskia van Ierland
Noorderholt 29
9628 BV Siddeburen
Telefoon: 06-12425810

Email: info@bsoinjesas.nl